Tyto podmínky mají za úkol informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

I. Základní ustanovení

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.
 2. Identifikátorem se rozumí například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ISMM & JB Machinery a.s. IČ: 07304510 (dále jen: „správce“).
 4. Kontaktní údaje správce adresa: Dívčí Hrad 54, Dívčí Hrad, PSČ 793 99, email: info@janbacho.cz telefon: +420 554 650 080
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
  získal na základě plnění Vaší objednávky. Konkrétně se jedná o následující údaje:
  a. Křestní jméno, příjmení
  b. E-mailová adresa
  c. Telefonní a faxové číslo, mobilní telefon
  d. Hlavní, fakturační a dodací adresa
  e. Preferovaný způsob dopravy
  f. Preferovaný způsob platby
  g. Název společnosti, IČ, DIČ
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Cookies – podrobnosti k používání cookies jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu uvedeném na webových stránkách.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení (Newsletterů) a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • získané prostřednictvím registrovaného odběratele Newsletteru (e-mail, jméno a příjmení) do doby, než uživatel svůj souhlas prostřednictvím Newslettrového systému, nebo písemně odvolá.
  • obsažené v objednávce, nebo daňovém dokladu zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi a to po dobu 10 let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy – přepravní společnosti

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 3
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  a. Komunikace webového prohlížeče s webovými stránkami a zobrazování dat probíhá prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS.
  b. Přístup do databáze je zabezpečen heslem
  c. K osobním údajům mají přístup jen pověření uživatelé s příslušným oprávněním a přístup je zabezpečen heslem
  d. Doklady v listinné podobě jsou uchovávány v uzamčené místnosti
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

ISMM & JB Machinery a.s., IČ: 07304510, Dívčí Hrad 54, 793 99 Dívčí Hrad