1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vztahují k uzavření jakékoli Smlouvy v písemné či ústní či jiné formě mezi Prodávajícím a Kupujícím a jsou nedílnou součástí každé takové Smlouvy, nedohodnou-li se Strany výslovně ve Smlouvě jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se mimo jiné vztahují na veškeré Nabídky Prodávajícího a na jakékoli smlouvy uzavřené na základě těchto Nabídek a na veškeré vztahy z nich vyplývající. 

1.2        Obsahuje-li Smlouva odchylnou úpravu než tyto Všeobecné obchodní podmínky, má ujednání ve Smlouvě přednost.

2. DEFI­NICE

2.1        Následující definice se použití v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:

 • Akceptace Objednávky“ znamená potvrzení veškerých parametrů Smlouvy (mj. cena, termín dodání, způsob dopravy) ze strany    Prodávajícího;
 • Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Cena” znamená cena za dodání Zboží, jež je sjednaná ve Smlouvě;
 • Důvěrné informace“ má význam uvedený v čl. 9.1;
 • Faktura“ znamená daňový doklad vydaný v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 • Kupující” znamená jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu;
 • Nabídka“ znamená písemný návrh Prodávajícího směřující k uzavření Smlouvy nebo k dodávce produktů a služeb na základě Objednávky;
 • Objednávka“ znamená závaznou písemnou poptávku Kupujícího na dodání produktů a služeb Prodávajícím; pokud není v Objednávce stanoveno jinak, je její platnost omezena na dobu 14 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu;
 • Prodávající” znamená společnost Strojírna Jan Bacho, a.s., se sídlem č.p. 54, Dívčí Hrad, PSČ: 793 99, IČO: 073 04 510, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 11147;
 • Smlouva” znamená jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží Kupujícímu na základě Objednávky nebo i bez Objednávky, a to i v případě, kdy je Smlouva uzavřena Akceptací Objednávky;
 • Strany” znamená společně Prodávající a Kupující;
 • Zboží” znamená předmět Smlouvy nebo Objednávky specifikovaný ve Smlouvě nebo v Objednávce.

2.2        Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vyčerpávajícím způsobem práva a povinnosti Stran a vylučují použití jakýchkoliv jiných všeobecné obchodní podmínky, na které se Kupující odkazuje.

  3. Uzavření Dílčí smlouvy

  3.1        Dodávky Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím se uskutečňují prostřednictvím Smluv nebo Objednávek (v případě Objednávky Akceptací Objednávky), které jsou uzavírány na základě písemných Nabídek Prodávajícího či Objednávek Kupujícího, přičemž pro zachování písemné formy postačuje vždy forma e-mailu.

  3.2        Aniž by byl vázán obsahem Objednávky, Prodávající může do dvou pracovních dnů od doručení Objednávky písemně (postačí e-mailem) dle svého uvážení (a) akceptovat Objednávku; (b) navrhnout úpravu parametrů Objednávky; (c) zaslat Kupujícímu návrh na uzavření Smlouvy; nebo (b) Objednávku odmítnout.

  3.3        Pokud Prodávající ve lhůtě uvedené v předešlém článku 3.2 nezašle Kupujícímu Akceptaci Objednávky nebo nenavrhne upravené parametry Objednávky nebo mu neoznámí, že Objednávku odmítá, má se za to, že Prodávající Objednávku odmítá.

  3.4        Okamžikem doručení akceptace Nabídky nebo Akceptace Objednávky dojde k uzavření Smlouvy. Neodmítne-li Kupující Nabídku nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího doručení, má se za to, že Nabídku Prodávajícího akceptuje.

  3.5        Akceptace Nabídky, která obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutí Nabídky, v důsledku čehož nedochází k uzavření Smlouvy.

  3.6        V případě, kdy se Cena dle Objednávky, resp. Smlouvy rovná či převyšuje částku 1.000.000 Kč bez DPH, Smlouva musí být vždy za Prodávajícího uzavřena oprávněnými členy představenstva Prodávajícího, a to dle způsobu jednání uvedeného ve stanovách Prodávajícího.

  3.7        V případě, kdy Cena dle Smlouvy se má rovnat či převyšuje částku 2.000.000 Kč bez DPH, případně pokud doba spolupráce Stran má přesahovat 12 měsíců, nevzniká Smlouva Akceptací Objednávky, pokud Akceptace Objednávky nemá podobu písemně uzavřené Smlouvy.

  4. Cena a platební podmínky

  4.1         Nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím písemně jinak, je Cena vždy určena ve Smlouvě.

  4.2         Cena bude Kupujícím uhrazena na základě Faktury vystavené Prodávajícím, se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení, bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedeném na Faktuře.

  4.3         V případě prodlení se zaplacením Ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové Ceny za příslušné Zboží za každý den prodlení.

  4.4         Zaplacením Ceny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

  4.5         Prodávající je oprávněn v případě zvýšení cen vstupních materiálů v době dodání Zboží o více než 10 % oproti cenám předpokládaným při přípravě Nabídky či potvrzení Objednávky, jednostranně odpovídajícím způsobem navýšit Cenu jednotlivých dodávek Zboží dle Smlouvy.

  5. DODACÍ PODMÍNKY

  5.1         Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo v Objednávce.

  5.2         Místem dodání Zboží je místo sjednané ve Smlouvě uzavřené na základě Objednávky nebo v Objednávce. Pokud si Strany takové místo výslovně ve Smlouvě nesjednají, platí, že Zboží bude dodáno dle dodací parity EXW/FCA Incoterms 2020, Dívčí Hrad č.p. 54, PSČ: 793 99, Česká republika.

  5.3         Při předání Zboží bude oběma Stranami podepsán dodací list. Jedno vyhotovení dodacího listu si ponechá Prodávající a jedno bude předáno Kupujícímu.

  5.4         Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v souladu se sjednanou dodací paritou Incoterms 2020. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Ceny.

  5.5         Prodávající je oprávněn změnit objednané množství Zboží bez předchozího souhlasu Kupujícího, a to maximálně o ±10 %.

  5.6         Prodávající je oprávněn bez předchozího souhlasu Kupujícího rozhodnout o dodání Zboží ve více dílčích dodávkách.

  5.7          Dodací lhůta sjednaná ve Smlouvě se počítá ode dne, kdy byla mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Smlouva (nestanoví-li Smlouva jinak).

  5.8          Dodací lhůta je závazná pouze v případě, že Kupující není v prodlení s úhradou Ceny či její části nebo nemá vůči Prodávajícímu dluh po lhůtě splatnosti. V takovém případě dochází k automatickému prodloužení dodací lhůty o počet dnů trvání takového prodlení či existence takového dluhu.

  5.9         Prodávající je oprávněn změnit potvrzenou dodací lhůtu v případě, že se vyskytnou skutečnosti či události, které Prodávající nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm rozumně požadovat, změnit či odvrátit, a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky. Toto ustanovení platí rovněž pro nepředvídatelné události nebo okolnosti, které mohou mít dopad na subdodavatele.

  6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

  6.1         Práva Kupujícího z vadného plnění a případná záruka za jakost Zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména §2099 a násl. a §2113a násl. Občanského zákoníku.

  6.2         Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout, případně nechat prohlédnout za účelem zjištění, zda dodané Zboží nevykazuje zjevné vady. Zjevné vady je Kupující povinen vytknout při převzetí Zboží.

  7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

  7.1         Rozsah případné odpovědnosti Prodávajícího za jakoukoli újmu způsobenou Kupujícímu v důsledku plnění Smlouvy je limitován maximálně do výše odpovídající sjednané Ceně za Zboží. Prodávající není v žádném případě vůči Kupujícímu odpovědný za náhradu ušlého zisku ani nemajetkové újmy.

  8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  8.1        Poskytne-li, popř. použije-li Kupující pro účely plnění Smlouvy nebo Objednávky jakákoliv práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, odpovídá Kupující, že tato práva duševního vlastnictví žádným způsobem nezasahují do práv třetích osob.

  8.2       Kupující pro případ, že Prodávajícímu poskytuje pro účely plnění Smlouvy nebo Objednávky jakýkoliv předmět práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, poskytuje Prodávajícímu k účelu plnění Smlouvy nebo Objednávky odpovídající právo užívat tato práva, a to bezúplatně.

  8.3       Každá ze Stran je a zůstává vlastníkem práv duševního a průmyslového vlastnictví, které získala před uzavřením Smlouvy nebo Objednávky. Vznikne-li na základě plnění Smlouvy nebo Objednávky jakýkoliv předmět práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakékoli nehmotné právo, stává se jeho vlastníkem ta Strana, která dané právo resp. předmět duševního nebo průmyslového vlastnictví vytvořila.

  9. MLČENLIVOST

  9.1        Prodávající i Kupující jsou povinni:

  • zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím, dokumentům a záznamům jakékoli povahy, týkající se smluvní spolupráce mezi Prodávajícím a Kupujícím, zpřístupněným v jakékoli formě v souvislosti s touto spoluprací („Důvěrné informace“);
  • bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nesdělit, neposkytnout ani jinak nezpřístupnit Důvěrné informace žádné osobě; 
  •  nevyužít Důvěrné informace přímo či nepřímo k jakémukoli jinému účelu než k plnění Smlouvy;
  • považovat veškeré Důvěrné informace za důvěrné, zajistit jejich ochranu, včetně takových technických a organizačních prostředků k ochraně Důvěrných informací, aby byla zajištěna jejich ochrana proti nepovolenému nebo neoprávněnému použití či přenosům.

  9.2        Povinnost nezpřístupnit a nevyzradit Důvěrné informace jakékoli třetí osobě neplatí v nezbytném rozsahu, v jakém mají být Důvěrné informace sděleny v souladu s požadavky právních předpisů nebo na základě oprávněné žádosti soudu nebo jiného orgánu veřejné moci s odpovídající kompetencí. 

  10. POSTOUPENÍ SMLOUVY A ZÁPOČET

  10.1         Kupující není oprávněn Smlouvu, jakož i jakékoliv dílčí pohledávky nebo nároky ze Smlouvy vyplývající, postoupit na kteroukoliv třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

  10.2        Kupující není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího.


  11. DALŠÍ USTANOVENÍ

  11.1         Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky se řídi právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  11.2        Jakýkoli spor mezi Stranami bude řešen příslušným soudem České republiky dle místa sídla Prodávajícího.

  11.3        Bude-li jakékoli ustanovení Smlouvy či těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy či těchto Všeobecných obchodních podmínek a ostatní ustanovení Smlouvy či těchto Všeobecných obchodních podmínek budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

  11.4       Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021